Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.szkolenia.welldrive.pl

Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu internetowego jest Welldrive Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000822889, NIP: 6793194780, mail: kontakt@welldrive.pl, adres: ul. Bronowicka 38 / 8, 30-091 Kraków, Polska (dalej jako: „Administrator”).

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu internetowego zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie internetowym jest wymagalne i dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta użytkownika oraz złożenia i realizacji zamówienia.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzanie w następujących celach:

 1. w zakresie niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez użytkowników zamówień na usługi,
 2. realizacji składanych przez użytkowników zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu,
 3. wykonywania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Serwisu internetowego, w tym egzekwowaniu roszczeń wynikających z niniejszych umów,
 4. wykonywania umów o świadczenie usług zawartych lub zarezerwowanych za pośrednictwem Serwisu internetowego, w tym egzekwowaniu roszczeń wynikających z niniejszych umów,
 5. wyrażenia zgody przez użytkownika na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie ich drogą elektroniczną.

Prawa użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownicy mają zapewnioną realizację uprawnień wskazanych poniżej. Użytkownik może realizować prawa przez zgłoszenie żądania drogą mailową na adres mailowy właściciela Serwisu internetowego: kontakt@welldrive.pl.

1. Prawo cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody jakiej udzielił w momencie rejestracji do Serwisu internetowego, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie internetowym. Cofniecie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonywane zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 

Cofnięcie zgody nie pociąg za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla użytkownika. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem może świadczyć Serwis internetowy jedynie za zgodą użytkownika.

2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, w tym profilowania.

Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług jest jednoznaczna ze sprzeciwem na przetwarzanie danych osobowych w tym ich profilowanie.

Jeśli sprzeciw użytkownika okaże się zasadny i Serwis internetowy nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych użytkownika, jego dane, wobec których wyraził sprzeciw zostaną usunięte (art. 21 RODO).

3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Użytkownik Serwisu ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie potraktowane jako żądanie usunięcia konta w Serwisie internetowym.

 

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,
 2. dane użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 3. użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych w celach marketingowych,
 4. dane osobowe użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, pewne dane osobowe mogą zostać zachowane w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zamówień, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Serwisu internetowego. (art. 17 RODO).

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeżeli zgłosi on takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia niemożliwe będzie korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Do użytkownika nie będą też wysyłane żadne komunikaty, w tym marketingowe.

 

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas zostanie ograniczone ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Serwis internetowy, przetwarzając dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

5. Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, użytkownik ma prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

6. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez niego danych osobowych. Może tego dokonać samodzielnie w Serwisie internetowym. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych ma prawo żądać sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). W tym celu może również zwrócić się do właściciela Serwisu z żądaniem usunięcia całego konta klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: kontakt@welldrive.pl.

Podstawa prawna: art. 16 RODO

7. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

 

Jeżeli użytkownik domaga się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

8. Czas na spełnienie żądania

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, użytkownik wystąpi z żądaniem, zostanie ono spełnione albo uzyska on odmowę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będzie możliwe spełnienie żądania w ciągu miesiąca, zostanie ono spełnione w przeciągu kolejnych dwóch miesięcy o czym użytkownik zostanie poinformowany.

9. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Użytkownik może zgłaszać do właściciela Serwisu skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Jeżeli użytkownik uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane ci na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

>